Affirmation: I accept my spirituality. I am thankful for my life and who I am.

(Sahasrara) eller hjässchakrat som det också kan kallas ligger längst upp på hjässan. Kronchakrat är öppet från födseln. Detta är den andliga porten till alltet, evigheten. Den som har tänt kundalinienergin i baschakrat och låtit det strömma igenom alla öppna chakror har också smakat på det verkliga livet. Då är jag inte bara ett med min kropp utan också ett med anden. Jag är hemma! Kronchakrats färg är violett som övergår i vitt. Om jag blandar rött med gult så får jag orange. Om jag blandar gult med blått så får jag grönt. Om jag blandar blått med rött så får jag lila. Det är om jag blandar de tre grundfärgerna, två och två, som jag får andra, fjärde och sjätte chakrornas färger. Om jag blandar alla tre grundfärgerna så får jag vitt. Alltings början och slut.

Sanskritnamnet Sahasrara betyder ”tusenfaldig.” Sahasrara ses som det översta chakrat. Det här chakrat är beläget ovanpå huvudet precis som en krona och därav dess namn. Kronchakrat har 992 stycken blad och jämför man det med t.ex. pannchakrat som bara har 96 lotusblad kan man förstå hur mycket mäktigare detta chakra är i jämförelse med de andra. Det visar den högre medvetandenivå som finns här, det går inte att förstå vad som finns i det här chakrat och man kan inte läsa sig till den informationen som ryms här, eftersom kunskapen här ligger på ett helt annat medvetande plan.

I och med det sjunde chakrat är vi på helt transcendenta plan. Här är tomheten, det rena ursprunget för varat, grunden för manifestationen, Guds existens bortom och före skapelsen av några världar eller plan. Det här räknas i de flesta traditioner inte som ett chakra, det vill säga ett arketypiskt plan där människan fungerar, utan ses som en symbol för det som är bortom människans olika verkligheter.

Vi balanserar vårt kronchakra genom helhet; att känna oss hela som människor och se en mening med livet. Kronchakrat står i nära förbindelse med vår andlighet. Vår utveckling i kroppens övriga centra reflekteras i kronchakrat. Ju större kontakt vi har med rot-, sakral-, solar-plexus-, hjärt-, hals- och pannchakrat, desto större förbindelse har vi med vår andlighet och dess kvalitéer. De flesta magiker inser vikten av att vårda sina chakran, dels för att öka energiflödet i kronchakrat.

Den som fått blockeringar i detta chakra kan tappa tron på livet och förlora förmågan att känna sig hel som människa.

Sjukdomar som kan uppstå p.g.a. kronchakrats obalans är sjukdomar i nervsystemet, förlamningar och benmärgssjukdomar

Affirmation: I freely create my own reality. I trust my inner vision

Pann Chakrat (Ajna) eller ”tredje ögat” som det oftare kallas sitter mitt i pannan. Utgå ifrån en punkt mittemellan ögonbrynen. Ungefär två centimeter ovanför denna punkt sitter tredje ögat. Även om alla andra chakrorna vore stängda och ur funktion så kan en människa enbart leva genom tredja ögat. Detta har inga goda sidor utan skapar en människa som lever i en fiktiv värld. En värld av fantasier, illusioner och kalla emotioner. Det är det som kallas att leva i sin egen värld. Leva i sitt huvud och inte i sin kropp och den värld som faktiskt finns runt omkring. Detta hör inte till vanligheterna men tyvärr så är detta chakra överutvecklat hos många. Tredje ögat står för drömmar, medialitet, ”inre syn” och genialitet. Det sägs att gränsen mellan galenskap och genialitet är hårfin. Det är här som gränsen sätts men inte enbart. Balansen mellan sjätte chakrat och de övriga chakrorna avgör det. Inre seende hänger ihop med abstrakt tänkande, och de inre sinnena som t.ex. förmågan att använda telepati. Här kan vi också ta emot signaler från naturen. För kvinnan är detta ett aktivt chakra medan det för mannen är ett receptivt. Tredje ögat påverkar hypofysen, tallkottkörteln, synen, hörseln och luktsinnet. Tredje ögats färg är lila.

Sanskritnamnet Agnya betyder ”att befalla” eller ”att varsebli”. Agnya ses som det sjätte chakrat nedifrån. Pannchakrat, eller det tredje ögat som det också kallas, är beläget två fingerbredder ovanför ögonbrynskanten och har formen som en blomma. Chakrat hör ihop med tallkottskörteln, som är en liten körtel som sitter på undersidan av hjärnan. I viss utsträckning hör pannchakrat även ihop med hypofysen, som är en annan körtel på hjärnans undersida. Den reglerar de andra hormonkörtlar i kroppen, i och med det styr och kontrollerar det här chakrat också kroppen och känslorna. Man kan säga att det också balanserar det fysiska och det andliga. Det är ett komplicerat samspel mellan de olika funktionerna, som pannchakrat involverat i.

Pannchakrat står i nära samspel med de övriga chakrana, t.ex. är det viktigt att halschakrat och pannchakrat fungerar bra ihop, så att pannchakrats insikter kan komma till uttryck genom halschakrat. Pannchakrat är centrum för intelligens, förståelse, intuition och riktning i livet. Ju mer vi lyssnar på vår intuition, desto tydligare kommer denna förmåga att bli. Tyvärr är det ofta så att vi inte vågar att lita på vår intuition och därför kastar bort dem som dumma idéer. Det är inte många som är på det klara med att intuitionen kan vara en mycket bra vägledare för oss.

När man utvecklar detta chakra genom att arbeta med sina omedvetna känslor, skuggor osv., utvecklas också pannchakrat till att på ett klarare sätt uppfatta vad som sker inom en själv och runt omkring oss. Ett utvecklat pannchakra kan leda till att vi kan se bilder eller färger, när vi pratar med andra människor eller till att vi kan se auror. Det är detta som kallas klärvoajans, klarsyn. De flesta barn är födda med förmågan att kunna se energifält omkring andra människor, men de allra flesta lär sig tidigt att detta är inget som man pratar om, att det är fantasier. De väljer att glömma den här förmågan för det är behagligast så.

Balans i pannchakrat ger en känsla av att vi har riktning i livet, vi vet vilken väg vi ska ta och är inte rädda för att följa den. Blockeringar här kan leda till att man blir förvirrad, man vet inte vilken väg man ska välja, det kan ge problem till att fatta beslut, man blir så kallat tungsint. Det vi måste lära oss som barn för att inte få blockeringar här, är att lära oss att se in i oss själva och förmågan till att lita på sig själv. Ett barn frågar om allt och vill veta allt om allting, oavbrutet frågar de om oss vuxna om antingen det ena eller det andra. Om de aldrig får svar på sina frågor och blir ivägskuffade, lär de sig inte förmågan att undersöka och att leta efter svar. De utvecklar då en ångest för att se in i sig själva, eller får en känsla av att de inte är lika smarta som andra människor.

Sjukdomar som man kan få till följd av blockeringar här är hjärntumörer, blindhet, migrän, bihåleinflammation, nervositet och inlärningsproblem. Pannchakrats element är ljus, om man nu kan kalla det ett element. Chakrat har 96 lotusblad vilket visar det stora hoppet från halschakrats 16 lotusblad, det visar också hur mycket komplexare pannchakrat är. Pannchakrats symbol kan visas som en bevingad cirkel, som visar att pannchakrat ger möjlighet till en högre medvetande-nivå. Pannchakrat vibrerar med färgen indigo.

Pannchakrat är centrum för intelligens, intuition, förståelse, klarsyn och mål.
Vi balanserar vårt pannchakra genom att våga se in i oss själva, lita på våra intryck och vår intuition. Tyvärr tvingas många barn hämma detta chakra under uppväxten och förklara sina upplevelser som fantasier och påhitt.

God kontakt med pannchakrat ger oss förmåga att se det ”andra inte ser”; att få visioner, kunna visualisera, se in i framtiden, se auror och energifält.
Här uppstår våra intuitiva aningar, det som många inte kan förklara.

Ett hämmat pannchakra kan få oss förvirrade. Vi vet inte längre vad vi vill uppnå med vårt liv och har svårt för att fatta beslut. Blockeringarna leder i regel till tungsinne.

Den som fått blockeringar i detta chakra förlorar även kontakten med sin intuition och sina mediala förmågor.

Sjukdomar som kan uppstå p.g.a. pannchakrats obalans är hjärntumörer, blindhet, migrän, nervositet, melankoli, schitzofreni, inlärningsproblem och neurologiska sjukdomar.

Här kommer ett ypperligt mästerverk 🙂